the Slovenian
glasilo magazine
radio glas
info centre
slovenia
who we are
contact
home
 
 
 
articles
 


Laibach vs. The State (of Slovenia)
by Zlato Krec

What follows below is a press release from Ivan Novak on behalf of the group Laibach. Laibach has recently launched legal action against The Federal Government of the Republic of Slovenia over the failure of the Government to meet its contractual obligations. In 2004, The Ministry of
Culture for The of Republic of Slovenia made a public official invitation for cultural projects. Laibach applied with their ideas and program for various initiatives to be undertaken in 2005 and 2006. The Federal Government of the Republic of Slovenia entered into an agreement that stipulated payment to Laibach of 21.000 EUR.
In the Fall of 2004, Slovenia held Federal Elections. The newly elected government has, so far, refused to honor the contract and has only paid 20% of the balance. Laibach are taking the matter seriously and are being represented by the high profile Ceferin Law firm. The press release explains Laibach’s position.
The irony of this situation has not been lost on Slovenian commentators. The best quote so far: “Laibach suing the State? I’m becoming a lifetime fan of Laibach.”

Laibach tožijo državo
by Ivan Novak/Laibach

10.3.2005, 10:06
Skupina Laibach vse te kriterije izpolnjuje že skoraj dobrih 25 let. Od ustanovitve leta 1980 pa do danes je imela približno petsto nastopov doma in po svetu, od zahodne obale ZDA preko severnoameriškega in evropskega kontinenta pa vse do Novosibirskega in Barnaula blizu mongolsko-kitajske meje. S samostojnimi koncerti je nastopala v prestižnih svetovnih dvoranah (kakršni sta so npr. Queen Elisabeth Hall v Londonu ali pa Deutsches Schauspielhaus - Nemški nacionalni teater v Hamburgu), sodelovala na mnogih festivalih in kulturnih prireditvah, izdala 20 velikih plošè, prispevala glasbo za množico domaèih in tujih gledaliških produkcij ter filmov - tudi hollywoodskih. O Laibachu in NSK sta bila posneta dva celoveèerna kinematografska filma in veè televizijskih dokumentarcev ter oddaj, skupina pa je konstantno tudi predmet razliènih znanstvenih in umetniških raziskav. V lanskem letu je bila o Laibachu v knjižni obliki (pri založbi Maska) objavljena doktorska disertacija z naslovom Pluralni monolit angleškega publicista Alexeia Monroea, ki je zdaj tik pred izidom tudi v angleškem jeziku (pri znameniti bostonski akademski založbi MIT Press), in v nemškem jeziku (pri berlinski založbi Bernhard & Rogner), o skupini pa se za mednarodni trg pripravlja že nova knjiga, ki jo bo naslednje leto izdala ameriška založba Scala House Publishers (med drugim je izdala tudi angleško verzijo Bartolovega Alamuta).

Leta 1984 je Laibach soustanovil širšo neformalno organizacijo in estetsko gibanje NSK (ki, poleg Laibacha, vkljuèuje še slikarsko skupino Irwin, gledališko skupino Noordung, oblikovalski studio Novi kolektivizem, Oddelek za èisto in praktièno filozofijo, ter razliène podskupine). Ta je s svojimi skupnimi akcijami, estetiko in metodologijo znatno vplivala na emancipacijske procese v umetniški in politièni sceni na slovenskem, s svojo strategijo in medijsko odzivnostjo pa je veliko prispevala tudi pri uveljavitvi mesta Ljubljane in Republike Slovenije v mednarodni kulturni zavesti. Skupino Laibach in NSK kot "kulturno znamenitost" redno navajajo tuji in domaèi turistièni vodièi po Sloveniji, slovenske institucije - npr. Gospodarska zbornica Slovenije - pa, v svojih informativnih biltenih za tuje politike in poslovneže ter novinarje, skupino uvršèa med vrhunske slovenske blagovne znamke in med redke slovenske ambasadorje kulture, ki so v svetu dosegli veèjo referenènost in prepoznavnost. Leta 1997 skupina prejme tudi visoko nagrado mesta Ljubljane za "izjemne ustvarjalne dosežke doma in v tujini", istega leta pa še Viktorja revije Stop za posebne dosežke na podroèju medijske in popularne kulture.

Ta se bo seveda, kot je to v navadi pri Slovencih, reševala naslednjih tri do pet let in ne bo rešila oziroma spremenila nièesar, dokler se ne bo spremenila generalna miselnost ljudi, ki imajo pri odloèanju o slovenski kulturni politiki škarje in platno v svojih rokah. Pri tem moramo povedati, da se ni zgodilo prviè, da je strokovna komisija Ministrstva za kulturo na podroèju glasbe zavrnila naš program in naše prošnje o sofinanciranju, tudi npr. takrat, ko smo dobili nadvse prestižno ponudbo, da v Brechtovem Berliner Ensemblu reinterpretiramo Hans Eislerjevo glasbo za Brechtovo delo Die Massnahme, tako da smo se v naslednjih letih razpisom na ministrstvu naèeloma izogibali in se opirali izkljuèno na svoje sile. Verjetno je eden glavnih razlogov za zavraèanje sofinanciranja Laibachovega programa dejstvo, da skupina izvira iz t.i. alternativne pop kulture (kot da danes, v èasu diktature popularnih medijev, celotna kultura ni vsaj deloma podvržena pop senzibiliteti in njenim mehanizmom…) in da se zvoèno prvenstveno izraža z neakademskimi sredstvi in metodami. To pa je seveda že vprašanje kulturnega hegemonizma, žanrovskega rasizma oziroma podcenjevanja in segregacije doloèene kulturne prakse.

Laibach je državotvorna kulturno-umetniška skupina. To dokazuje z vsem svojim opusom in takšno jo opisuje tudi aktualna uradna zgodovina. S tega stališèa hoèe tudi Republiko Slovenijo razumeti kot resno in odgovorno državo, ki spoštuje svoje lastne zakone in opredelitve. Zaradi tega se udeležuje njenih kulturnih pozivov in razpisov, zaradi tega sodeluje na njenih protokolarnih sreèanjih in ceremonialnih prireditvah. S spornimi in omalovažujoèimi potezami, kakršna je zgornja ministrova odloèitev, pa država Slovenija, katere servisni oz. izvedbeni organ je tudi Ministrstvo za kulturo, dokazuje, da ni sposobna spoštovati usmeritev, ki jih je sama deklarirala, predpisov, ki jih je oktroirala in pogodb, ki jih je podpisala. Nadalje dokazuje, da ne zna argumentirati odloèb, ki jih je spremenila in ne zaupa lastnim ministrskim kadrom, ki jim je dala pooblastila za meritorno odloèanje. Skratka, država se obnaša neresno in nedržavotvorno. Zato ni èudno, da Republika Slovenija, ki razen vaških veselic ni sposobna sestaviti in izpeljati ene res poštene državne proslave, zaradi svoje neprepoznavnosti in skrajno medle ter neoriginalne kulturne politike dobesedno izginja z evropskega zemljevida narodov in držav (tudi èe pustimo ob strani nedavne mlaène reakcije na kulturnopolitiène "okupacijske" težnje sosednjih držav). In mogoèe je tudi prav tako.

Ivan Novak,
za skupino Laibach


(Samuel Žbogar: Slovenian Ambassador to the United States; November 19, 2004: Seattle, Washington: Keynote Address: "State of Art: The New Slovene Avant Garde" Original photo: Gary Gorsha)

(Written content abstracted from Yahoo! Group Laibach NSK, maintained by Zlato Krec. Photo abstracted from Gorsha Family Homepage, written and maintained by Gary Gorsha.)